زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

آگوست 23

درمابریشن ( تراشیدن جلد جهت تداوی داغ های جوانی دانه و سالدانه)

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/08/1271089-1297069-2079tn.jpghttp://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2014/08/1271089-1297069-2079tn.jpgدرمابریشن ( تراشیدن جلد جهت تداوی داغ های جوانی دانه و سالدانه)

درمابریشن یک پروسیجر جراحی است که در آن متخصص جلدی زیبایی طبقات خارجی جلد را توسط ماشین برقی که دارای ذرات الماس میباشد براداشته و سبب میگردد تا التبم دوباره جلد صورت گرفته و جلد بصورت یکنواخت ترمیم گردد.