زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ژانویه 9

منافذ باز جلد یاومسامات جلد

مسامات جلد یا منافذ باز جلد سوراخ های جلد استوره چربی جلد از آن خارج میگردد.