زیبایی یک رویا نیست اگر مشکلات جلدی زیبایی دارید با ما به تماس شوید!

از ساعت ۹ صبح الی ۶ عصر بعد از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی آروین، دهبوری کابل , 0786005356

ژوئن 26

ﺿﺪ اﻓﺘﺎﺏ

http://www.doctorabid.com/wp-content/uploads/2015/06/wpid-sun-protection-items-beach-19453630.jpgﺿﺪ اﻓﺘﺎﺏ

ﺿﺪ اﻓﺘﺎﺏ ﺭا ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ و ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺑﺮﻱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻌﻠﻪ اﻟﺘﺮاﻭﻳﻮﻟﻴﺖ اﺯ اﺑﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ و 20 ﻓﻴﺼﺪ ﺷﻌﺎﻉ اﻟﺘﺮاﻭﻳﻮﻟﻴﺖ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺩاﺧﻞ اﻃﺎﻕ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﺗﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﻭﻥ اﺯ ﻣﻨﺰﻝ و ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ 50 ﻓﻴﺼﺪ […]